Jon Seddon's Photos - Egypt
PreviousNext
Pretty views as we descended down into the White Desert.

Pretty views as we descended down into the White Desert.

© Copyright Jon Seddon (jseddon@zepler.net) 2004 - 2013